Firma’nın Sorumlulukları

 • Fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkı, firmanın ticari özgürlüğünün bir gereğidir. Firma, bu hakkını, pazar koşullarını veya kendi stratejik hedeflerini göz önünde bulundurarak kullanabilir.
 • Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak, teknik arızalar, doğal afetler veya diğer mücbir sebepler gibi durumlarda, firmanın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, firma, hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışacaktır.

Kullanıcı’nın Sorumlulukları

 • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmamayı veya kaynak kodunu bulma veya elde etme amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmamayı kabul eder. Bu tür davranışlar, firmanın ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder ve hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.
 • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmemeyi veya paylaşmamayı kabul eder. Bu tür içeriklerin sitede yer alması halinde, firma, içerikleri yayından kaldırabilir, kullanıcının üyeliğini askıya alabilir, sona erdirebilir veya yasal süreç başlatabilir.

Üçüncü Şahıslar

 • Bu madde, sitenin üyelerinin birbirleriyle veya site dışındaki üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kaynaklanan her türlü sorumluluktan sitenin sorumlu olmadığını ifade eder. Bu sorumluluklar, ancak üyelerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler veya anlaşmalarla sınırlıdır.
 • Site, üyelerinin birbirleriyle veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerini izlemekle yükümlü değildir. Ancak, sitenin genel ahlaka ve yasalara aykırı içerikleri kaldırması veya üyelik hesaplarını askıya alması gibi önlemleri alma hakkı saklıdır.

Yargı Mercileri

Firma, yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, bu bilgileri talep eden mercilere paylaşabilir. Bu bilgi paylaşımı, firmanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi veya hak kaybını önlemesi amacıyla yapılabilir.

Genel Hükümler

Bu madde ile Site’de yer alan fikri mülkiyet haklarına ilişkin temel hükümler düzenlenmiştir. Buna göre, Site’de yer alan tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine aittir. Bu haklar, ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır.

Bilgilerin Kullanımı

Bu madde ile Site’de yer alan bilgilerin kullanımının sınırlamaları düzenlenmiştir. Buna göre, Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Ayrıca, Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Bu sınırlamalar, Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması nedeniyle herhangi bir hak vermez.

Fikri Mülkiyet Haklarına Aykırılık

Bu madde ile Site’de yer alan fikri mülkiyet haklarına aykırı olarak herhangi bir işlem yapılmasının hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre, Site işleteni ve sahibi firma, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ayrıca, söz konusu işlem nedeniyle Site işleteni ve sahibi firmanın uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü kılınabilirsiniz.

Değişiklik Hakkı

Bu madde ile Site işleteni ve sahibi firmanın işbu Fikri Mülkiyet Hakları hükümlerini değiştirme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Değiştirilen hükümler, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Gizli Bilgilerin Tanımı

Site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgiler, kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir. Bu kişisel bilgiler, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Gizli Bilgilerin Paylaşımı

Firma, Gizli Bilgileri, aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilir:

 • Kullanıcının açık rızasını aldıktan sonra;
 • Site’nin sahibi olan firmanın iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile, yalnızca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere;
 • Resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda.

Gizli Bilgilerin Güvenliği

Firma, Gizli Bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik, ifşa, imha veya hasar riskini azaltmak için gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu kapsamda, Gizli Bilgiler, yalnızca yetkili personelin erişebileceği ortamlarda saklanmakta ve kriptografik yöntemler kullanılarak korunmaktadır.

Kullanıcının Hakları

Kullanıcılar, Gizli Bilgileri ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Gizli Bilgilerinin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmek;
 • Gizli Bilgilerinin güncellenmesini veya silinmesini talep etmek;
 • Gizli Bilgilerinin işlenmesine ilişkin itirazda bulunmak.

Kullanıcılar, Gizli Bilgileri ile ilgili taleplerini, Firma’nın müşteri hizmetleri aracılığıyla iletebilirler.

Değişiklikler

Firma, Gizli Bilgilerin korunmasına ilişkin bu politikayı, yürürlükteki mevzuat ve uygulama esasları doğrultusunda değiştirebilir. Değişiklikler, Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bu sözleşme maddesi, firmanın, sunduğu hizmetler ve uygulama ile ilgili olarak hiçbir garanti vermemesini düzenler. Bu madde, uygulanabilir kanunların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır.

Firma, sunduğu hizmetleri “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunmaktadır. Bu, firmanın, hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, pazarlanabilirliği veya ihlal etmeme konusunda herhangi bir garanti vermediği anlamına gelir. Ayrıca, firma, hizmetlerin veya uygulamanın içeriğinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda da herhangi bir garanti vermemektedir.

Bu madde, firmanın, hizmetlerin veya uygulamanın kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamayacağını açıkça belirtmektedir.

Bu maddenin ayrıntılı bir açıklaması şu şekildedir:

 • “Olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunma: Bu ifade, firmanın, hizmetlerin veya uygulamanın kusursuz veya hatasız olacağını garanti etmediğini ifade eder. Firma, hizmetlerin veya uygulamanın zaman zaman arızalanması veya çalışmaması durumunun olabileceğini kabul etmektedir.
 • “Pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme” konusundaki garantiler: Bu ifade, firmanın, hizmetlerin veya uygulamanın belirli bir amaca uygun olacağını veya herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğini garanti etmediğini ifade eder. Firma, hizmetlerin veya uygulamanın kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir riskin kullanıcı tarafından üstlenildiğini kabul etmektedir.
 • “Hiçbir garantide bulunmamak”: Bu ifade, firmanın, hizmetlerin veya uygulama ile ilgili olarak hiçbir açık veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte garanti vermediğini ifade eder. Firma, hizmetlerin veya uygulamanın kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamayacağını kabul etmektedir.

Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından sorumludur. Bu bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması durumunda, bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Şifrenin başkaları tarafından bilinmesi veya ele geçirilmesi, hesap güvenliğinin ihlali olarak kabul edilir. Bu durumda, oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, şifre ve hesap güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:

 • Şifrenin güçlü ve tahmin edilmesi zor olması
 • Şifrenin düzenli olarak değiştirilmesi
 • Şifrenin başkaları ile paylaşılmaması
 • Şifrenin güvenli bir yerde saklanması

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelere giriş yaptığı cihazların güvenliğini sağlamak için de aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:

 • Cihazın yazılımının güncel olması
 • Cihazın virüs ve diğer zararlı yazılımlara karşı korunması
 • Cihazın şifre ile korunması

Bu önlemlere uyulmaması durumunda, oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Tanımlar

 • Taraflar: İşbu sözleşmenin taraflarını ifade eder.
 • Sözleşme: Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmeyi ifade eder.
 • Mücbir Sebep: Tarafların kontrolü dışında meydana gelen, öngörülmesi ve/veya önlenmesi mümkün olmayan, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini güçleştiren veya imkânsız hale getiren doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi olayları ifade eder.

Mücbir Sebebin Etkileri

 • Mücbir sebep nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.
 • Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Feshedilmesi

 • Mücbir sebep, sözleşmenin süresinin yarısından fazlasını kapsayacak şekilde sürerse, taraflardan herhangi biri sözleşmeyi feshedebilir.
 • Bu durumda, taraflar sözleşmenin feshedilmesinden doğan zararlarını karşılamak zorundadır.

Mücbir Sebebin Bildirilmesi

 • Taraflardan biri, mücbir sebebin meydana geldiğini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 • Bildirimde, mücbir sebebin niteliği, ortaya çıkış tarihi ve sözleşmeden doğan yükümlülükleri nasıl etkilediği belirtilmelidir.

Mücbir Sebebin Sona Ermesi

 • Mücbir sebep, ortadan kalktığı andan itibaren sözleşmenin hükümleri yeniden yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme, firma ile kullanıcı arasında, firma tarafından sunulan hizmetler ve bu hizmetlerin kullanımına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerliliğini korumaya devam eder.

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bu hüküm, sözleşmenin esnekliğini ve güncelliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Firma, değişen koşullara ve ihtiyaçlarına göre sözleşmeyi güncelleyebilir. Kullanıcı ise, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmek için sözleşmedeki değişiklikleri takip etmek ve kabul etmek zorundadır.

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara yapılacak tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Tebligat adresinin değişmesi durumunda, kullanıcı bu değişikliği 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, eski tebligat adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Bildirimler

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara yapılacak bildirimler, sözleşmenin içeriğine ilişkin her türlü bildirimi kapsamaktadır. Bu bildirimler, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin gerekli tüm bilgileri içermelidir.

Bildirimler, e-posta yoluyla yapılabileceği gibi, posta yoluyla da yapılabilir. E-posta yoluyla yapılan bildirimler, gönderildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Posta yoluyla yapılan bildirimler ise, muhatabın adresine ulaştığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Tebligat Adresi

Tebligat adresi, bir kişinin veya kuruluşun, hukuki işlemlere ilişkin olarak kendisine gönderilecek bildirimlerin ulaştırılacağı adresi ifade eder.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adres, kullanıcının sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin doğduğu ve uygulandığı adrestir.

Tebligat adresinin değişmesi durumunda, kullanıcı bu değişikliği 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması durumunda, eski tebligat adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık için, tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile birlikte bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

Taraflar, bu kayıtların doğruluğunu ve geçerliliğini kabul eder ve bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini beyan eder.

Açıklama

Bu madde, taraflar arasında işbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak delilleri belirlemektedir. Taraflar, defter, kayıt ve belgeleri ile birlikte bilgisayar kayıtları ve faks kayıtlarını delil olarak kabul etmişlerdir. Bu kayıtlar, tarafların uyuşmazlık konusu olan hususları ispat etmek için kullanabilecekleri belgelerdir.

Madde metninde, kayıtların doğruluğu ve geçerliliği konusunda tarafların anlaşmasına yer verilmiştir. Bu hüküm, kayıtların uyuşmazlık çözümünde daha güçlü bir delil olarak kabul edilmesini sağlamaktadır.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık, öncelikle taraflar arasında iyi niyet çerçevesinde müzakere yoluyla çözümlenecektir.

Müzakereler sonucunda uyuşmazlığın çözümlenememesi halinde, uyuşmazlık, Türk Milleti adına İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yargı yetkisine tabi olacaktır.

Açıklama

Bu madde, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için yer ve yetki kuralları belirlemektedir.

Maddenin ilk fıkrasında, uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasında müzakere yoluyla çözümlenebileceği belirtilmektedir. Bu, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden önce tarafların kendi aralarında çözmelerini teşvik eden bir hükümdür.

Müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde, uyuşmazlık Türk mahkemelerinde çözümlenecektir. Maddenin ikinci fıkrasında, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğu belirtilmektedir. Bu, tarafların uyuşmazlığı başka bir mahkemede çözmelerini engelleyen bir hükümdür.

Madde, tarafların sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.